Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Informacje dla Autor/ek/ów

Redakcja „Orbis Linguarum” prosi autorów o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad formatowania i przesyłania materiałów do publikacji. Teksty powinny być napisane w edytorze WORD. Artykuł naukowy nie powinien przekraczać 50000 znaków, a artykuł recenzyjny 25000 znaków. Wszystkie teksty muszą zawierać wykaz literatury podmiotu i przedmiotu, słowa kluczowe w języku tekstu oraz tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.

Teksty należy przesłać do końca maja danego roku w formie elektronicznej na adres redaktora naczelnego: edward.bialek@uwr.edu.pl. Nie wysyłać wydruków i nośników danych.

TEKST

 • przygotowanie do wydruku: format A4, formatowanie: 12 p. Times New Roman
 • tekst wyjustować
 • przypisy dolne wstawiane automatycznie za pomocą specjalnej opcji programu WORD: 10 p., odnośniki w indeksie górnym; interlinia 1,0
 • marginesy standardowe: góra – 2,5 cm, dół – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm
 • nie stosować wcięć akapitowych
 • po imieniu i nazwisku autor/ki/a wstawić numer ORCID, poniżej afiliacja
 • tytuł zapisać czcionką Times New Roman 14 p; podtytuł: Times New Roman 12 p.
 • nie używać funkcji automatycznego dzielenia wyrazów
 • dokument należy zapisać do pliku *.doc, *.docx lub *.rtf (dla MS Word)

ILUSTRACJE

 • rysunki, schematy i wykresy powinny być czytelne, wykonane w programach edytowalnych w Microsoft Windows, i dostarczone dodatkowo w oddzielnych plikach w formacie JPG
 • fotografie powinny być dostarczone dodatkowo w formacie JPG
 • pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć się zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu) wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy (kopie oświadczeń należy przesłać na adres redakcji).

DODATKOWE ELEMENTY

Po Bibliografii należy zamieścić słowa kluczowe w języku polskim, następnie: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie teksty, ilustracje, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł (w tym z Internetu) są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

Prace autorskie
B. Rokicki, Motyw gór w liryce polskiej, Jelenia Góra 2019.

Prace zbiorowe – całość
A. Baran, I. Mikuć, E. Radecki (red.), Pieśni religijne w szkole, Wrocław 2013.

Prace zbiorowe – artykuł, rozdział
H. Uchto, O nowej poezji ukraińskiej, [w:] Kultura Ukrainy po Majdanie, red. E. Jastrzębska, Zielona Góra 2011, s. 24–38.

Czasopisma – artykuł lub jego fragment
L. Solski, Moje sukcesy, moje porażki na scenie, „Z tajemnic teatru” 2000, nr 9, s. 19–42.

Dokumenty elektroniczne online
J. Dulęba, Socjalizacja literacka, Warszawa 2018, http://www.ibuk.pl/literatura_w_czasach_dominacji_mediow_elektronicznych.html [dostęp: 09.07.2020].

Stosowane skróty muszą być zapisywane w jednolitej formie w całym tekście. Pozycje bibliograficzne zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów, a w przypadku monografii zbiorowych – według nazwisk redaktorów.