Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Oświadczenie

Imię i nazwisko: ……………………………
Adres:………………………………………
e-mail:…………………………………………
Tel.: …………………………………………

Oświadczenie Autorki / Autora artykułu złożonego do zrecenzowania na potrzeby czasopisma ORBIS LINGUARUM

Niniejszym oświadczam, iż składam do recenzji według procedury Double-Blind-Review – a po ewentualnym uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii – do druku w czasopiśmie ORBIS LINGUARUM artykuł mojego autorstwa pod tytułem ……………………………………, i zgadzam się na jego jednorazowe opublikowanie bez honorarium autorskiego. Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej czasopisma. Wyrażam zgodę na dokonanie przez redaktorów i korektorów czasopisma niezbędnych poprawek językowych i technicznych. W przypadku zalecenia przez recenzentów poprawek i uzupełnień dokonam ich w terminie wskazanym przez Redakcję. W razie zakwalifikowania mojego tekstu do druku zobowiązuję się do nabycia w Oficynie Wydawniczej ATUT jednego egzemplarza czasopisma.

Oświadczam, że tekst artykułu zawiera wyniki moich własnych badań i w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich; dotyczy to również załączonego materiału ikonograficznego. W przypadku zaistnienia konieczności uwzględnienia roszczeń innych osób w wyniku naruszenia przeze mnie ich praw autorskich, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, i zobowiązuję się do pokrycia powstałej szkody w jej pełnej wysokości.

Oświadczam, iż w odniesieniu do przedłożonego do zrecenzowania artykułu nie ma konfliktu interesów.

………………………………………………………………
Miejscowość, data, podpis


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb publikacji mojego artykułu w czasopiśmie ORBIS LINGUARUM, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku.

………………………………………………………………
Miejscowość, data, podpis


[Skan oświadczenia prosimy odesłać na adres: edward.bialek@uwr.edu.pl]