Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Procedura recenzowania

Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch recenzentów; nie znają oni nazwiska autor/ki/a. Opinie prezentowane są na formularzach recenzyjnych. Recenzent podejmuje jedną z trzech decyzji, która jest wiążąca dla Kolegium Redakcyjnego: nie rekomenduje opiniowanego tekstu do publikacji, proponuje opublikowanie go bez zmian merytorycznych albo zaleca bezwarunkowe wprowadzenie zmian merytorycznych, wskazanych w recenzji. Autor/ka artykułu musi wówczas przesłać skorygowaną wersję uwzględniającą wszystkie wskazówki recenzenta albo zrezygnować z publikacji tekstu.

Redaktorzy pisma zastrzegają sobie prawo podejmowania ostatecznej decyzji co do publikacji złożonych do druku tekstów spośród tych, które uzyskały dwie pozytywne recenzje wydawnicze.